Torek, 07 Feb 2023
 
 

LESTVICA (11/22)

1 BELA KRAJINA 25
2 TREBNJE 25*
3 KOÄŚEVJE 24*
4 LABY'S MENGO 28 18
5 INTERBLOCK 17*
6 KAMNIK 17
7 ZAGORJE 16*
8 SVOBODA KISOVEC 16*
9 ARNE TABOR 69 14*
10 RUDAR TRBOVLJE 12*
11 COCKTA KRESNICE 11*
12 IVANÄŚNA GORICA 9
13 JEVNICA 8*
14 IHAN 6*
15 TERMIT MORAVÄŚE 1*
 

* - tekma manj

 

 

 

STRELCI

 11 Maj Sajovic (Rudar Trbovlje)
9 Denis Dedić (Bela krajina)
 8  Žiga Majcen (Kočevje)
8 Elmas Grošić (Kočevje)
7 Kristjan KovaÄŤeviÄŤ (Kamnik)
7 AljaĹľ Pavlin (Trebnje)
6 Ordanche Petrushevski (Kresnice)
5 6 nogometašev
4 8 nogometašev
3 18 nogometašev
2 28 nogometašev
3 Mark Jemec (Termit M.)
2 Rok Vrankar (Termit M.)
2 Gaj Krnc (Termit M.)
1 TomaĹľ ÄŚebulj (Termit M.)
1 Boštjan Vovk (Termit M.)
1 Jure Vesel (Termit M.)
1 Miha Lešnjak (Termit M.)

Števec obiskov

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanes47
mod_vvisit_counterVceraj395
mod_vvisit_counterTa teden442
mod_vvisit_counterSkupaj1477316

Trenutno online 5

SPONZORJI

STATUT NK TERMIT MORAV?E PDF Natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 2
SkromnoOdliÄŤno 
Torek, 29 November 2016 17:38

Na podlagi 4.  in9. ?lena Zakona o društvih  (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno pre?iš?eno besedilo; ZDru-1) je bil na skupš?ini NOGOMETNEGA KLUBA TERMIT MORAV?E dne __1,12,2016____ sprejet sklep o spremembi statuta

STATUT NOGOMETNEGA KLUBA TERMIT MORAV?E

 

I. Splošne dolo?be

1. ?len

Nogometni klub Termit Morav?e (v nadaljevanju: Klub) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje športnikov in simpatizerjev športa, ki združuje, vklju?uje in povezuje ?lanstvo z namenom izvajanja športnih programov, predvsem na podro?ju tekmovalnega in rekreacijskega nogometa.

2. ?len

Športno dejavnost izvaja v skladu s programskimi na?eli in nalogami upravnih organov, združenj Športne zveze Slovenije, drugih sorodnih klubov, društev, organizacij ali skupnosti s sedežem v Republiki Sloveniji.

3. ?len

S temi pravili se natan?neje dolo?ajo:

-       ime in sedež društva,

-       namen in naloge društva,

-       cilji delovanja društva,

-       pogoji in na?in v?lanjevanja v društvo ter prenehanje ?lanstva v društvu,

-       organe društva, njihovo delovno podro?je in njihova medsebojna razmerja,

-       sestavo organov društva, na?in imenovanja in razrešitve ?lanov organov ter njihovo mandatno dobo,

-       pravice in dolžnosti ?lanov ter organov društva,

-       zastopanje društva,

-       na?in upravljanja društva,

-       financiranje društva in na?in opravljanja nadzorstva nad razpolaganjem s finan?nimi sredstvi,

-       na?in prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru,

-       na?in zagotavljanja javnosti dela društva ter

-       spremembe in dopolnitve temeljnega akta.


 

II. Statusne dolo?be

4. ?len

Ime Kluba je NOGOMETNI KLUB TERMIT MORAV?E.

Sedež kluba je Vegova ulica 9, 1251 Morav?e.

5. ?len

Klub ima svoj pe?at. Pe?at društva je grafi?ni prikaz kroga, premera 2,5 cm in ob notranjem robu vsebuje napis NOGOMETNI KLUB TERMIT MORAV?E.

Celostno podobo društva s sklepom dolo?i upravni odbor.

6. ?len

Klub je pravna oseba zasebnega prava. Zakoniti zastopnik kluba je predsednik.

V primeru, da ima Klub na podlagi pogodbe pravico uporabljati dolo?en ?as ob svojem imenu tudi ime sponzorja, se le to vpiše za ?rkama NOGOMETNI KLUB. O vsakokratni uporabi imena sponzorja v imenu društva, odlo?i upravni odbor. O uporabi imena sponzorja v imenu društva se sklene posebna sponzorska pogodba, o spremembi imena društva pa se pisno obvesti pristojni upravni organ.

7. ?len

Klub lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na podro?ju športa ter prispevajo k razvoju njegove in sorodne dejavnosti.

Klub lahko deluje samostojno ali se v?lani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

Klub je ?lan Nogometne zveze Slovenije. Klub deluje na obmo?ju ob?ine Morav?e in bližnjih ob?in v regiji, ki na svojem obmo?ju nimajo organizirane nogometne dejavnosti in jim je v interesu sodelovanje na nogometnem podro?ju.

III. Javnost dela

8. ?len

Delovanje kluba in njegovih organov je javno.

Svoje ?lane Klub obveš?a:

-       s pravico vpogleda ?lanov v zapisnike organov društva,

-       preko sredstev javnega obveš?anja,

-       preko elektronskih medijev,

-       preko oglasne deske v prostorih društva,

-       po pošti

-       na druga?e dogovorjen elektronski na?in.

Klub obveš?a o svojem delovanju širšo in ožjo javnost.

Širšo javnost obveš?a Klub:

-       z objavljanjem  vabil in zapisnikov na oglasni deski v klubskih prostorih,

-       z izdajo internega glasila društva

-       z javnostjo sej organov Kluba

-       z okroglimi mizami

-       s tiskovnimi konferencami

-       na druga?en primeren na?in.

Za zagotavljanje javnosti dela in podajo to?nih informacij o delovanju Kluba odgovarja predsednik Kluba. 

IV. Namen, cilj in dejavnost društva

9. ?len

Namen Kluba je spodbujati športno rekreativno in tekmovalno dejavnost in tako prispevati k razvoju športne dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki ga dosega s tem, da:

-       Klub sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno raziskovalno ukvarjajo s športom,

-       si prizadeva za visoko strokovno raven dela Kluba,

-       se zavzema za spoštovanje etni?nih in moralnih na?el stroke pri delovanju Kluba,

-       razvija karakterne vrline ?lanov Kluba, kot so ustvarjalni polet, ob?utek za delo v skupnosti, disciplino, samokriti?nost, to?nost, tovarištvo in skromnost,

-       seznanja ?lane in javnost o problemih in napredku na podro?ju delovanja Kluba,

-       skrbi za kvalitetno pripravo tekmujo?ih ?lanov Kluba,

-       sodeluje pri oblikovanju slovenskega izrazoslovja,

-       spodbuja strokovno izpopolnjevanje ?lanov kluba in se zavzema za štipendiranje in izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini.

10. ?len

Svoj namen in cilje uresni?uje Klubz naslednjimi nalogami:

-       s propagiranjem podro?ij klubskega delovanja in raznovrstnim oglaševanjem zbira športnike vseh starostnih kategorij s ciljem, da se izobražujejo v nogometni dejavnosti in postanejo vrhunski nogometaši,

-       z organiziranjem in prirejanjem nogometnih prireditev v okviru nogometnih športnih tekmovanj,

-       z omogo?anjem igralcem drugih nogometnih klubov prostovoljno vklju?evanje v klub,

-       s spodbujanjem, organiziranjem, uvajanjem in vodenjem ?lanov v sodobnih oblikah športne rekreacije zaradi varovanja njihovega zdravja in vitalnosti razvijanja ustvarjalnosti in osebnega zadovoljstva, delovnih in obrambnih sposobnosti,

-       s prirejanjem klubska in odprta športno rekreacijska tekmovanja, se udeležuje s svojimi ?lani takih tekmovanj,

-       z organiziranjem in vodenjem posebne tekmovalne vadbe, treningov in tekmovanj za ?lane, ki kažejo zanimanje in sposobnosti za posebno vadbo,

-       z omogo?anjem ?lanom, da vodijo društveno politiko in kot delegati sodelujejo v vodenju društvene politike,

-       s skrbjo za izbiro in izobraževanje amaterskih strokovnih kadrov,

-       z zagotavljanjem kar najboljše zdravstvene in higienske razmere pri vadbi in na tekmovanjih,

-       s skrbnim vzdrževanjem društvene nepremi?nine,

-       s skrbjo za kulturo zabave in družabno življenje ?lanov,

-       z izvajanjem propagandne aktivnosti preko sredstev javnega obveš?anja,

-       z nenehnim delovanjem na razvoju sodelovanja z nogometnimi zvezami organizacij, društvi in klubi v Republiki Sloveniji in mednarodnimi društvi, zvezami mednarodnih društev v tujini,

-       z organizacijo in udeležbo na seminarjih, sestankih, okroglih mizah in konferencah sodeluje s športno društvenimi organizacijami, družbenimi organizacijami in društvi,

-       z organiziranjem klubskih izobraževalnih te?ajev, šol in sprotnim delovanjem za potrebe dviga splošnega nogometnega izobraževanja in vzgoje svojih ?lanov in privržencev kluba,

-       z organiziranjem najrazli?nejših oblik izobraževanja nenehno skrbi za izpopolnjevanje ?lanov kluba in pridobivanje lastnega strokovnega kadra kluba, ter s pomo?jo sestankov,

-       z oglaševanjem in drugimi oblikami komuniciranja in navezovanja stikov s šolami vseh vrst, športnimi zavodi, športnimi fakultetami in drugimi športnimi ustanovami.

Za izvajanje nalog kluba je odgovoren upravni odbor. 

V. ?lanstvo

11. ?len

?lan društva lahko postane vsaka fizi?na ali pravna oseba, razen pravne osebe javnega prava.

?lanstvo v klubu je prostovoljno.

Klub ima redne ?lane, podporne ?lane in ?astne ?lane.

Redni ?lan kluba lahko postane vsak državljan ali pravna oseba, ki si želi povezati ali je kako druga?e pri svojem delu povezan s tem športnim podro?jem.

Kdor želi postati redni ?lan mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati redni ?lan Kluba, sprejme ta temeljni akt se po njem ravna ter vpla?a ?lanarino. Število rednih ?lanov ni omejeno. ?lan Kluba lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

Mladoletne osebe lahko postanejo ?lani društva v skladu z veljavnim Zakonom o društvih. ?e se v društvo v?lani mladoletna oseba do dopolnjenega 7 (sedmega) leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od 7 (sedmega) leta do dopolnjenega 18 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenimvstopom v društvo, podati pisno soglasje. Mladoletni ?lan nima pravice glasovanja in nima pravice biti izvoljen v organe društva.

Podporni ?lani Kluba lahko postane vsak državljan, ki si to želi postati, ki pa se zaradi zasedenosti lahko le ob?asno ukvarja s športno dejavnostjo, sprejme ta temeljni akt se po njem ravna in pla?a podporno ?lanarino. Število podpornih ?lanov je neomejeno.

Klub ima tudi ?astne ?lane. Naziv ?astnega ?lana lahko dobi ?lan Kluba, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo kluba. Naziv ?astnega ?lana kluba podeli klub lahko tudi ne?lanu, ki ima velike zasluge na podro?ju nogometne dejavnosti ali njej spremljajo?ih podro?ij. Naziv ?astnega ?lana podeljuje ob?ni zbor na predlog upravnega odbora. ?e oseba, ki se ji podeli naziv ?astnega ?lana, ni ?lan Kluba, nima pravice odlo?anja.

Pravna oseba, ki opravlja dejavnost, ki je dolo?ena tudi v temeljnem aktu društva, ne more postati ?lanica Kluba. Pristopno izjavo v imenu pravne osebe podpiše pooblaš?ena oseba pravne osebe.

12. ?len

Pravice rednih ?lanov kluba so zlasti:

-       da volijo in so izvoljeni v organe Kluba,

-       da sodelujejo pri delu in soodlo?ajo v organih Kluba,

-       da dajejo predloge in sugestije,

-       da v sestavi klubske ekipe sodelujejo na tekmovanjih,

-       da sprejemajo nagrade in pohvale za svoje delo,

-       da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter njegovim finan?no materialnim poslovanjem.

Dolžnosti rednih ?lanov kluba so zlasti:

-       da redno pla?ujejo letno ?lanarino,

-       da redno pla?ujejo morebitno mese?no vadnino,

-       skrbijo za red in urejenost igriš?,

-       da spoštujejo temeljni akt in sklepe organov Kluba,

-       da volijo in so izvoljeni v organe Kluba,

-       da aktivno sodelujejo v organih Kluba,

-       da sodelujejo pri vseh aktivnostih Kluba,

-       da dajejo zagovor v primerih, ko se obravnava njihova odgovornost,

-       da ?uvajo in skrbijo za imetje in dobrine Kluba,

-       da varujejo ugled Kluba.

Pravice podpornih ?lanov Kluba so zlasti:

-       da dajejo predloge in sugestije,

-       da v sestavi klubske ekipe sodelujejo na tekmovanjih,

-       da sprejemajo nagrade in pohvale za svoje delo,

-       da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter njegovim finan?no materialnim poslovanjem.

Dolžnosti podpornih ?lanov Kluba so zlasti:

-       da pla?ujejo letno ?lanarino,

-       skrbijo za red in urejenost igriš?,

-       da spoštujejo status in sklepe organov kluba,

-       da sodelujejo pri vseh aktivnostih kluba,

-       da dajejo zagovor v primerih, ko se obravnava njihova odgovornost,

-       da ?uvajo in skrbijo za imetje in dobrine kluba,

-       da varujejo ugled kluba.

Podporni ?lani lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah ob?nega zbora, nimajo pa pravice odlo?anja.

 

13. ?len

?lani Kluba pla?ujejo ?lanarino enkrat letno ( najkasneje do 1.aprila)  v teko?em koledarskem letu, v višini, ki jo dolo?i upravni odbor Kluba s sklepom najkasneje do 31.12. teko?ega leta za naslednje leto. Sklep upravnega odbora o višini ?lanarine se objavi na internetni strani kluba. Upravni odbor društva lahko dolo?i razli?no višino ?lanarine za posamezne skupine ?lanov društva (npr. mladoletni ?lani, navija?i, starši, ?lani selekcije ipd.)

O ?lanstvu Klub vodi poseben register ?lanstva. Register ?lanstva vodi upravni odbor.

14. ?len

Pravice in dolžnosti ?lanov organov Kluba so ?astne. Za svoje delo v organih Kluba ?lani praviloma ne prejemajo pla?ila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo ?lan Kluba prikaže pri svojem delu, lahko upravni odbor takemu ?lanu prizna ustrezno nagrado.

Po sklepu upravnega odbora se pla?ilo odredi le za zaposlene delavce v Klubu oz. za delavce, ki opravljajo delo po pogodbi, ter za perspektivne in vrhunske športnike.

15. ?len

?lanstvo v Klubu preneha:

-       s prostovoljnim izstopom,

-       z izklju?itvijo,

-       s prenehanjem društva,

-       s smrtjo fizi?ne osebe,

-       s prenehanjem pravne osebe.

16. ?len

?lan Kluba lahko prostovoljno izstopi iz Kluba, ?e upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu in je predhodno poravnal vse svoje obveznosti do Kluba.

17. ?len

?lan društva je lahko izklju?en iz društva v naslednjih primerih:

-       ?e huje krši ta statut ali druga pravila Kluba,

-       ?e ravna proti koristim, namenu ali ciljem Kluba,

-       ?e s svojim obnašanjem škoduje ugledu Kluba,

-       ?e do konca teko?ega leta ne poravna ?lanarine niti po pisnem opominu Kluba,

-       ?e ne opravlja funkcije v organih Kluba, na katero je bil izvoljen, oziroma ?e svoje funkcije ne opravlja vestno.

O izklju?itvi ?lana iz Kluba zaradi vseh razlogov iz prejšnjega odstavka odlo?a disciplinska komisija s sklepom. Disciplinska komisija mora ?lana pred uvedbo postopka za izklju?itev obvestiti o razlogih za za?etek postopka ter ga pisno pozvati, naj se v roku, ki ne sme biti krajši od 7 dni, izjasni o okoliš?inah, povezanih z razlogom za izklju?itev. Disciplinska komisija mora ?lanu svoj obrazložen sklep o izklju?itvi poslati pisno. Na sklep disciplinske komisije o izklju?itvi ?lana ima ?lan pravico pritožbe na upravni odbor društva v roku 30 dni od vro?itve sklepa. Odlo?itev upravnega odbora Kluba je dokon?na.

U?inki izklju?itve nastopijo z dnem dokon?nosti sklepa, s katerim je izre?en tak ukrep.

VI. Organizacija Kluba

18. ?len

Organi kluba so:

-       skupš?ina,

-       predsednik kluba,

-       upravni odbor,

-       disciplinska komisija.

V klubu lahko delujejo tudi ?lani Kluba, ki imajo posebne zadolžitve: blagajnik, sekretar, administrator, ekonom, vzdrževalec igriš? ali ostali zadolženi ?lani Kluba.

19. ?len

Mandatna doba ?lanov organov kluba je štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

20. ?len

Skupš?ina je najvišji organ Kluba, ki ga sestavljajo vsi redni ?lani. Skupš?ina v svoji pristojnosti odlo?a v vseh vprašanjih, ki izhajajo iz nalog Kluba, zlasti pa:

-       sklepa o dnevnem redu,

-       sprejema, spreminja temeljni akt in druge akte Kluba,

-       sprejema ve?letni program Kluba,

-       sprejema finan?ni plan in zaklju?ni ra?un,

-       voli predsednika, ?lane upravnega odbora in disciplinske komisije,

-       odlo?a o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora in disciplinske komisije,

-       odlo?a o vklju?evanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,

-       odlo?a o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in ?lani kluba v skladu z namenom in cilji Kluba,

-       odlo?a o nakupu in prodaji nepremi?nin,

-       odlo?a o prenehanju Kluba.

                                                                          21. ?len

Redno sejo skupš?ine sklicuje predsednik kluba vsako leto. Volilna skupš?ina vsako ?etrto leto razrešuje in voli organe kluba. Dnevni red predlaga upravni odbor.

Vabilo, dnevni red in gradivo morajo ?lani skupš?ine prejeti najkasneje 10 dni pred sejo skupš?ine oz. 7 dni pred sejami drugih organov. Seje skupš?ine ter vseh organov in stalnih oblik delovanja se sklicuje v pisni obliki in se objavi tudi na spletni strani kluba. Ob?ni zbor lahko veljavno sklepa in odlo?a le o vprašanjih in zadevah, ki so na dnevnem redu.

Posamezni predlogi za razpravo oziroma za vklju?itev v dnevni red mora biti poslan predsedniku in upravnemu odboru najmanj 14 dni pred redno sejo. V kolikor ?lani skupš?ine predlagajo razširitev dnevnega reda, o tem odlo?i predsedujo?i skupš?ini na za?etku seje. Skupš?ina poteka v skladu s poslovnikom o delu skupš?ine, kandidacijskem postopku in volitvah v Klubu.

                                                                     22. ?len

Izredno zasedanje skupš?ine se skli?e za obravnavo posameznega vprašanja, ?e to zahteva upravni odbor ali na zahtevo 1/3 rednih ?lanov kluba. Predsednik je dolžan sklicati izredno sejo skupš?ine v roku 30 dni od sprejema zahteve za sklic. ?e predsednik izredne skupš?ine ne skli?e v predpisanem roku, ga skli?e predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupš?ina sklepa le o zadevi, za katero je bila sklican.

23. ?len

Skupš?ina je sklep?na, ?e je prisotnih ve? kot polovica rednih ?lanov, ki na dan seje skupš?ine izpolnjujejo vse pogoje za ?lanstvo. ?e skupš?ina ni sklep?na, se zasedanje odloži za 15 minut. Po preteku tega ?asa je skupš?ina sklep?na, ?e je prisotnih najmanj 10 ?lanov.

Vsak ?lan kluba je lahko na skupš?ini zastopan preko delegata s svojim glasom. Delegat je lahko samo redni ?lan kluba. Delegat pooblastilo na skupš?ini izkaže s podpisi ?lanov kluba na pravilno izpolnjenem obrazcu, ki ga predpiše upravni odbor. Delegat mora vsa pooblastila ?lanov kluba za glasovanje predložiti upravnemu odboru do za?etka seje skupš?ine.

Skupš?ina sprejema svoje odlo?itve oziroma sklepe z ve?ino vseh glasov, tako ?lanov kluba, ki so navzo?i, kot glasov preko delegatov.

Kadar skupš?ina glasuje o sprejemu, spremembah in dopolnitvah statuta Kluba, se potrebuje za sprejem, spremembo in dopolnitev statuta dve tretjini vseh glasov, tako ?lanov kluba, ki so navzo?i, kot glasov preko delegatov, da sklep velja.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se ?lani na samem zasedanju odlo?ijo za tajni na?in glasovanja.

24. ?len

Upravni odbor je izvršilni organ Kluba, ki opravlja organizacijska, strokovno tehni?na in administrativna dela, ter vodi delo kluba med dvema skupš?inama po programu in sklepih sprejetih na skupš?ini.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupš?ini. Upravni odbor šteje do 10 ?lanov. Sestavljajo ga predsednik in ostali izvoljeni in zadolženi ?lani. Upravni odbor se sestaja po potrebi najmanj štirikrat letno. ?lani upravnega odbora izvajajo klubske aktivnosti v skladu s pooblastili, ki jim jih glede na posamezno podro?je podeli predsednik kluba na podlagi tega statuta.

?lani upravnega odbora so lahko imenovani med ?lani Kluba (notranji ?lani) ali zunanji sodelavci.

25. ?len

Naloge upravnega odbora so:

-       skrbi za izvrševanje programa dela kluba,

-       pripravlja predloge aktov kluba,

-       pripravlja in predlaga finan?ni plan zaklju?ni ra?un,

-       skrbi za finan?no in materialno poslovanje kluba,

-       upravlja s premoženjem kluba,

-       ustanavlja in ukinja komisije kluba,

-       predlaga višino ?lanarine,

-       predlaga višino morebitne vadnine,

-       uresni?uje druge naloge, ki izhajajo iz aktov kluba in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupš?ina.

26. ?len

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba. Upravni odbor je sklep?en, ?e je na seji navzo?ih ve? kot polovica ?lanov. Na seji mora biti obvezno prisoten predsednik oz. oseba po njegovem pooblastilu. Veljavne sklepe sprejema z ve?ino glasov prisotnih.

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge število ?lanov in predsednika komisij dolo?i upravni odbor. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru.

Med dvema zasedanjema skupš?ine, lahko v izjemnih primerih, na obrazložen predlog upravni odbor, potrdi imenovanje najve? treh novih ?lanov upravnega odbora in s tem nadomesti manjkajo?e ?lane upravnega odbora, pri ?emer skupno število izvoljenih ?lanov upravnega odbora ne sme presegati najve?jega dopustnega števila izvoljenih ?lanov iz 2 odstavka 24. ?lena.

?lanu upravnega odbora preneha funkcija pred potekom mandatne dobe, ?e sam odstopi ali ?e ga skupš?ina ?lanov Kluba te funkcije razreši, ?e krši zakon, ta statut, splošne akte Kluba ali deluje v nasprotju z interesi Kluba.

27. ?len

Klub lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metode dela kluba organizirane po interesnem principu ?lanov kluba. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo ?lanstva kluba. Sekcije niso pravne osebe in ne organi kluba in morajo delati v skladu s temeljnim aktom Kluba.

                                                                     28. ?len

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije ?lani. ?lani izmed sebe izvolijo predsednika. Do izvolitve funkcijo predsednika opravlja najstarejši ?lan disciplinske komisije. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev ?lanov in organov kluba.

?lanu disciplinske komisije preneha funkcija pred potekom mandatne dobe, ?e sam odstopi ali ?e ga skupš?ina ?lanov kluba te funkcije razreši, ?e krši zakon, ta temeljni akt, splošne akte kluba ali deluje v nasprotju z interesi kluba.

Na?in dela in pristojnosti disciplinske komisije so dolo?eni v posebnem pravilniku, ki ga sprejme skupš?ina.

29. ?len

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

-       kršitve dolo?b temeljnega akta,

-       nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,

-       ne izvrševanje sklepov organov kluba,

-       dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba.

30. ?len

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izre?e disciplinska komisija so:

-       opomin,

-       denarna kazen,

-       izklju?itev.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na skupš?ini, kot drugostopenjski organ.

Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna skupš?ini kluba.

31. ?len

Predsednik zastopa in predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini. Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli skupš?ina za dobo 4 let.

Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s temeljnim aktom in pravnim redom Republike Slovenije. Odgovoren je za zakonitost poslovanja v skladu s svojimi pooblastili. Za svoje delo je odgovoren skupš?ini. Po preteku mandata je lahko ponovno izvoljen. V primeru odsotnosti, predsednika kluba, funkcije in naloge v skladu s pooblastili, ki jih opredeli predsednik kluba, izvaja ?lan upravnega odbora.

Predsedniku preneha funkcija pred potekom mandatne dobe, ?e sam odstopi ali ?e ga ob?ni zbor ?lanov kluba te funkcije razreši, ?e krši zakon, ta temeljni akt, splošne akte kluba ali deluje v nasprotju z interesi kluba. V primeru, da sam odstopi, je predsednik dolžan opravljati teko?e posle do izvolitve novega predsednika, da tako zagotovi normalno poslovanje kluba.

Predsednik je za svoje delo odgovoren skupš?ini kluba.

VII. Finan?no in materialno poslovanje Kluba

32. ?len

Za delovanje kluba se sredstva zagotavljajo iz:

-       prora?una ob?ine,

-       ?lanarine,

-       daril,

-       volil,

-       dohodka iz dejavnosti kluba in naslova materialnih pravic,

-       prispevka sponzorjev in donatorjev,

-       športnega marketinga,

-       lastne pridobitne dejavnosti,

-       drugih virov.

?e klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja kluba med ?lane je ni?na.

33. ?len

Klub razpolaga s finan?nimi sredstvi v skladu s programom in letnim finan?nim planom, ki ga sprejme upravni odbor. Na upravnem odboru ?lani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaklju?ni ra?un.

34. ?len

Finan?ne in materialne listine in odredbe podpisuje predsednik. Predsednik kluba zastopa klub in v njegovem imenu sklepa obligacijska razmerja ter podpisuje vse listine, s katerimi klub nastopa v razmerju do ?lanov in drugih fizi?nih ter pravnih oseb. Predsednik lahko za katero izmed teh listin pooblasti ?lana upravnega odbora.

Finan?no in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega podro?ja.

Blagajnik vodi finan?no in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finan?no materialnem poslovanju, v katerem klub tudi dolo?i na?in vodenja in izkazovanja podatkov o finan?no materialnem poslovanju kluba, ki mora biti v skladu z ra?unovodskimi standardi.

Blagajnika dolo?i upravni odbor izmed ?lanov kluba. Klub je pravna oseba zasebnega prava in ima svoj transakcijski ra?un.

                                                                         35. ?len

Delo blagajnika je javno. Vsak ?lan upravnega odbora ima pravico vpogleda v finan?no in materialno dokumentacijo in poslovanje kluba v roku 15 dni od prejeme zahteve.

Za pomo? pri urejanju finan?no materialnih zadev lahko zaposli klub finan?nega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s podro?ja delovnega prava.

Z namenom zagotavljanja nemotenega dela lahko klub zaposluje kadre tudi za polni delovni ?as.

36. ?len

Klub ima premi?no in nepremi?no premoženje, ki je last kluba vpisana v inventarno knjigo.

Premi?no premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremi?no premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skupš?ine.

VIII. Pridobitna dejavnost

37. ?len

Pridobitno dejavnost društvo opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti predpisuje ZDru-1 in le v obsegu, potrebnem za uresni?evanje namena in ciljev društva oziroma nepridobitne dejavnosti.

Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji društva, ?e lahko neposredno pripomore k uresni?evanju namena oziroma ciljev društva, pri ?emer doprinos ni izklju?no v zagotavljanju prihodkov društva:

Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD 2008,V2):

-       C18.130    Priprava za tisk in objavo; ( klubski koledarji, lokalni ?asopis, …)

-       G47.640    Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo;

-       G47.820    Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo;

-       G47.890    Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom;

-       G47.910    Trgovina na drobno po pošti ali po internetu; ( navijaški artikli )

-       G47.990    Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic;

-       I56.104      Za?asni gostinski obrati;

-       I56.300      Strežba pija?;

-       J58.140      Izdajanje revij in druge periodike;

-       J58.190      Drugo založništvo

-       J59.110      Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj;(reklamni oglasi) 

-       J63.120      Obratovanje spletnih portalov;

-       L68.200     Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremi?nin;

-       L68.320    Upravljanje nepremi?nin za pla?ilo ali po pogodbi;

-       M70.210   Dejavnost stikov z javnostjo;

-       M73.110   Dejavnost oglaševalskih agencij;

-       M73.120   Posredovanje oglaševalskega prostora;

-       M74.200   Fotografska dejavnost; ( fotografiranje klubskih aktivnosti za namen promocije in reklame )

-       N77.210    Dajanje športne opreme v najem ali zakup;

-       N79.120    Dejavnost organizatorjev potovanj; ( klubske tekme, organizacija potovanj za ?lane kluba )

-       N79.900    Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti;

-       N82.190    Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posami?ne dejavnosti;

-       N82.300    Organiziranje razstav, sejmov, sre?anj;

-       P85.510     Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podro?ju športa in rekreacije;

-       R92.002     Prirejanje iger na sre?o, razen v igralnicah; ( v skladu z uredbo o dolo?itvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo ob?asno prirejati klasi?ne igre na sre?o in o kriterijih za ob?asno prirejanje klasi?nih iger na sre?o )

-       R93.110     Obratovanje športnih objektov;

-       R93.120     Dejavnost športnih klubov;

-       R93.190     Druge športne dejavnosti.

38. ?len

Z namenom, da klub vzgoji in ustvarja lasten igralski kader, klub lahko organizira delovanje nogometne šole, ki neposredno opravlja nogometno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti dolo?a vsakokrat veljavni Zakon o športu in ostali veljavnih predpisi, s tem, da udeleženci nogometne šole pla?ujejo šolnino. Nogometna šola lahko deluje v klubu kot samostojni del kluba. Ena njenih temeljnih aktivnosti je tudi skrb za pedagoško in strokovno delo v vseh mladih nogometnih selekcij.

39. ?len

Za doseganje namena in ciljev lahko Klub ustanovi gospodarsko družbo ali poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

40. ?len

Klub lahko ima tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so lahko fizi?ne ali pravne osebe, ki klubu materialno moralno ali kako druga?e pomagajo. Sponzorji in donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skupš?ine, nimajo pa pravice odlo?anja.

IX. Prenehanje Kluba

41. ?len

Klub lahko preneha:

-       s sklepom skupš?ine z ve?ino prisotnih ?lanov,

-       po samem zakonu,

-       s ste?ajem,

-       s prisilno likvidacijo,

-       na podlagi sodne odlo?be o prepovedi delovanja.

V primeru prenehanja delovanja društva preide po poravnavi vseh njegovih obveznosti premoženje društva pravnemu nasledniku, ki ga društvo ob prenehanju delovanja dolo?i v sklepu. V kolikor takega sklepa ni se s premoženjem ravna kot to dolo?a zakon, ki ureja delovanje društev. Prora?unska sredstva se vrnejo prora?unu. Vsaka delitev premoženja med ?lane je ni?na. O sklepu o prenehanju mora predsednik ali oseba, ki jo je zbor ?lanov pooblastil, v 30 (tridesetih) dneh obvestiti Upravni organ, pri katerem je društvo registrirano.

X. Prehodne dolo?be

42. ?len

Ta statut je sprejela skupš?ina na seji dne __1.12.2016____ in velja takoj, uporablja pa se od dne, ko pristojni organ izda odlo?bo, da je statut v skladu z Zakonom o društvih. Statut se objavi na spletni strani Kluba.

Z dnem, ko se za?ne uporabljati ta statut, preneha veljati statut, ki ga je skupš?ina kluba sprejela dne 10. 3. 1999 in vsa dolo?ila drugih splošnih aktov kluba, ki so v nasprotju z dolo?ili tega statuta. Akti kluba se sprejmejo ali uskladijo s tem statutom v roku 3 mesece od sprejema statuta.

Predsednik Kluba:

?or?o Stjepanovi?

Morav?e, dne 1.12.2016

ZadnjiÄŤ posodobil Ponedeljek, 05 December 2016 10:24
 
 

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke sprejemam piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information