Sobota, 25 Sep 2021
 
 

LESTVICA (4/22)

1 ZAGORJE  12
2 INTERBLOCK  12
3 KOČEVJE  9
4 RUDAR TRBOVLJE  9
5 ARNE TABOR 69  7
6 LABY'S MENGO 28  7
7 DREN VRHNIKA  6
8 TREBNJE  6
9 SVOBODA KISOVEC  5
10 IVANČNA GORICA  4
11 TERMIT MORAVČE  4
12 COCKTA KRESNICE  3
13 IHAN  2
14 KOLPA  1
15 KAMNIK  1
16 BELA KRAJINA  1

STRELCI

5 Maj Hočevar (Kočevje)
5 Žiga Majcen (Kočevje)
4 Siniša Marinović (Arne Tabor 69)
4 Nejc Omahen (Interblock)
4 Žiga Kogovšek (Interblock)
4 Matija Kosmač (Zagorje)
3 4 nogometaši
2 12 nogometašev
1 Miha Capuder (Termit M.)
1 Rok Vrankar (Termit M.)
1 Ambrož Vidergar (Termit M.)
1 Mark Jemec (Termit M.)
1 Nejc Matećko (Termit M.)

tevec obiskov

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanes164
mod_vvisit_counterVceraj387
mod_vvisit_counterTa teden2463
mod_vvisit_counterSkupaj1277460

Trenutno online 6

SPONZORJI

STATUT NK TERMIT MORAV?E PDF Natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 
Torek, 29 November 2016 17:38

Na podlagi 4. in9. ?lena Zakona o drutvih (Uradni list RS, t. 64/11 uradno pre?i?eno besedilo; ZDru-1) je bil na skup?ini NOGOMETNEGA KLUBA TERMIT MORAV?E dne __1,12,2016____ sprejet sklep o spremembi statuta

STATUT NOGOMETNEGA KLUBA TERMIT MORAV?E

I. Splone dolo?be

1. ?len

Nogometni klub Termit Morav?e (v nadaljevanju: Klub) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno zdruenje portnikov in simpatizerjev porta, ki zdruuje, vklju?uje in povezuje ?lanstvo z namenom izvajanja portnih programov, predvsem na podro?ju tekmovalnega in rekreacijskega nogometa.

2. ?len

portno dejavnost izvaja v skladu s programskimi na?eli in nalogami upravnih organov, zdruenj portne zveze Slovenije, drugih sorodnih klubov, drutev, organizacij ali skupnosti s sedeem v Republiki Sloveniji.

3. ?len

S temi pravili se natan?neje dolo?ajo:

- ime in sede drutva,

- namen in naloge drutva,

- cilji delovanja drutva,

- pogoji in na?in v?lanjevanja v drutvo ter prenehanje ?lanstva v drutvu,

- organe drutva, njihovo delovno podro?je in njihova medsebojna razmerja,

- sestavo organov drutva, na?in imenovanja in razreitve ?lanov organov ter njihovo mandatno dobo,

- pravice in dolnosti ?lanov ter organov drutva,

- zastopanje drutva,

- na?in upravljanja drutva,

- financiranje drutva in na?in opravljanja nadzorstva nad razpolaganjem s finan?nimi sredstvi,

- na?in prenehanja drutva in razpolaganje s premoenjem v takem primeru,

- na?in zagotavljanja javnosti dela drutva ter

- spremembe in dopolnitve temeljnega akta.


II. Statusne dolo?be

4. ?len

Ime Kluba je NOGOMETNI KLUB TERMIT MORAV?E.

Sede kluba je Vegova ulica 9, 1251 Morav?e.

5. ?len

Klub ima svoj pe?at. Pe?at drutva je grafi?ni prikaz kroga, premera 2,5 cm in ob notranjem robu vsebuje napis NOGOMETNI KLUB TERMIT MORAV?E.

Celostno podobo drutva s sklepom dolo?i upravni odbor.

6. ?len

Klub je pravna oseba zasebnega prava. Zakoniti zastopnik kluba je predsednik.

V primeru, da ima Klub na podlagi pogodbe pravico uporabljati dolo?en ?as ob svojem imenu tudi ime sponzorja, se le to vpie za ?rkama NOGOMETNI KLUB. O vsakokratni uporabi imena sponzorja v imenu drutva, odlo?i upravni odbor. O uporabi imena sponzorja v imenu drutva se sklene posebna sponzorska pogodba, o spremembi imena drutva pa se pisno obvesti pristojni upravni organ.

7. ?len

Klub lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na podro?ju porta ter prispevajo k razvoju njegove in sorodne dejavnosti.

Klub lahko deluje samostojno ali se v?lani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

Klub je ?lan Nogometne zveze Slovenije. Klub deluje na obmo?ju ob?ine Morav?e in blinjih ob?in v regiji, ki na svojem obmo?ju nimajo organizirane nogometne dejavnosti in jim je v interesu sodelovanje na nogometnem podro?ju.

III. Javnost dela

8. ?len

Delovanje kluba in njegovih organov je javno.

Svoje ?lane Klub obve?a:

- s pravico vpogleda ?lanov v zapisnike organov drutva,

- preko sredstev javnega obve?anja,

- preko elektronskih medijev,

- preko oglasne deske v prostorih drutva,

- po poti

- na druga?e dogovorjen elektronski na?in.

Klub obve?a o svojem delovanju iro in ojo javnost.

iro javnost obve?a Klub:

- z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski v klubskih prostorih,

- z izdajo internega glasila drutva

- z javnostjo sej organov Kluba

- z okroglimi mizami

- s tiskovnimi konferencami

- na druga?en primeren na?in.

Za zagotavljanje javnosti dela in podajo to?nih informacij o delovanju Kluba odgovarja predsednik Kluba.

IV. Namen, cilj in dejavnost drutva

9. ?len

Namen Kluba je spodbujati portno rekreativno in tekmovalno dejavnost in tako prispevati k razvoju portne dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki ga dosega s tem, da:

- Klub sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno raziskovalno ukvarjajo s portom,

- si prizadeva za visoko strokovno raven dela Kluba,

- se zavzema za spotovanje etni?nih in moralnih na?el stroke pri delovanju Kluba,

- razvija karakterne vrline ?lanov Kluba, kot so ustvarjalni polet, ob?utek za delo v skupnosti, disciplino, samokriti?nost, to?nost, tovaritvo in skromnost,

- seznanja ?lane in javnost o problemih in napredku na podro?ju delovanja Kluba,

- skrbi za kvalitetno pripravo tekmujo?ih ?lanov Kluba,

- sodeluje pri oblikovanju slovenskega izrazoslovja,

- spodbuja strokovno izpopolnjevanje ?lanov kluba in se zavzema za tipendiranje in izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini.

10. ?len

Svoj namen in cilje uresni?uje Klubz naslednjimi nalogami:

- s propagiranjem podro?ij klubskega delovanja in raznovrstnim oglaevanjem zbira portnike vseh starostnih kategorij s ciljem, da se izobraujejo v nogometni dejavnosti in postanejo vrhunski nogometai,

- z organiziranjem in prirejanjem nogometnih prireditev v okviru nogometnih portnih tekmovanj,

- z omogo?anjem igralcem drugih nogometnih klubov prostovoljno vklju?evanje v klub,

- s spodbujanjem, organiziranjem, uvajanjem in vodenjem ?lanov v sodobnih oblikah portne rekreacije zaradi varovanja njihovega zdravja in vitalnosti razvijanja ustvarjalnosti in osebnega zadovoljstva, delovnih in obrambnih sposobnosti,

- s prirejanjem klubska in odprta portno rekreacijska tekmovanja, se udeleuje s svojimi ?lani takih tekmovanj,

- z organiziranjem in vodenjem posebne tekmovalne vadbe, treningov in tekmovanj za ?lane, ki kaejo zanimanje in sposobnosti za posebno vadbo,

- z omogo?anjem ?lanom, da vodijo drutveno politiko in kot delegati sodelujejo v vodenju drutvene politike,

- s skrbjo za izbiro in izobraevanje amaterskih strokovnih kadrov,

- z zagotavljanjem kar najbolje zdravstvene in higienske razmere pri vadbi in na tekmovanjih,

- s skrbnim vzdrevanjem drutvene nepremi?nine,

- s skrbjo za kulturo zabave in druabno ivljenje ?lanov,

- z izvajanjem propagandne aktivnosti preko sredstev javnega obve?anja,

- z nenehnim delovanjem na razvoju sodelovanja z nogometnimi zvezami organizacij, drutvi in klubi v Republiki Sloveniji in mednarodnimi drutvi, zvezami mednarodnih drutev v tujini,

- z organizacijo in udelebo na seminarjih, sestankih, okroglih mizah in konferencah sodeluje s portno drutvenimi organizacijami, drubenimi organizacijami in drutvi,

- z organiziranjem klubskih izobraevalnih te?ajev, ol in sprotnim delovanjem za potrebe dviga splonega nogometnega izobraevanja in vzgoje svojih ?lanov in privrencev kluba,

- z organiziranjem najrazli?nejih oblik izobraevanja nenehno skrbi za izpopolnjevanje ?lanov kluba in pridobivanje lastnega strokovnega kadra kluba, ter s pomo?jo sestankov,

- z oglaevanjem in drugimi oblikami komuniciranja in navezovanja stikov s olami vseh vrst, portnimi zavodi, portnimi fakultetami in drugimi portnimi ustanovami.

Za izvajanje nalog kluba je odgovoren upravni odbor.

V. ?lanstvo

11. ?len

?lan drutva lahko postane vsaka fizi?na ali pravna oseba, razen pravne osebe javnega prava.

?lanstvo v klubu je prostovoljno.

Klub ima redne ?lane, podporne ?lane in ?astne ?lane.

Redni ?lan kluba lahko postane vsak dravljan ali pravna oseba, ki si eli povezati ali je kako druga?e pri svojem delu povezan s tem portnim podro?jem.

Kdor eli postati redni ?lan mora upravnemu odboru predloiti pristopno izjavo, v kateri izrazi eljo postati redni ?lan Kluba, sprejme ta temeljni akt se po njem ravna ter vpla?a ?lanarino. tevilo rednih ?lanov ni omejeno. ?lan Kluba lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj dravljan.

Mladoletne osebe lahko postanejo ?lani drutva v skladu z veljavnim Zakonom o drutvih. ?e se v drutvo v?lani mladoletna oseba do dopolnjenega 7 (sedmega) leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpie pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od 7 (sedmega) leta do dopolnjenega 18 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenimvstopom v drutvo, podati pisno soglasje. Mladoletni ?lan nima pravice glasovanja in nima pravice biti izvoljen v organe drutva.

Podporni ?lani Kluba lahko postane vsak dravljan, ki si to eli postati, ki pa se zaradi zasedenosti lahko le ob?asno ukvarja s portno dejavnostjo, sprejme ta temeljni akt se po njem ravna in pla?a podporno ?lanarino. tevilo podpornih ?lanov je neomejeno.

Klub ima tudi ?astne ?lane. Naziv ?astnega ?lana lahko dobi ?lan Kluba, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspeno delo kluba. Naziv ?astnega ?lana kluba podeli klub lahko tudi ne?lanu, ki ima velike zasluge na podro?ju nogometne dejavnosti ali njej spremljajo?ih podro?ij. Naziv ?astnega ?lana podeljuje ob?ni zbor na predlog upravnega odbora. ?e oseba, ki se ji podeli naziv ?astnega ?lana, ni ?lan Kluba, nima pravice odlo?anja.

Pravna oseba, ki opravlja dejavnost, ki je dolo?ena tudi v temeljnem aktu drutva, ne more postati ?lanica Kluba. Pristopno izjavo v imenu pravne osebe podpie poobla?ena oseba pravne osebe.

12. ?len

Pravice rednih ?lanov kluba so zlasti:

- da volijo in so izvoljeni v organe Kluba,

- da sodelujejo pri delu in soodlo?ajo v organih Kluba,

- da dajejo predloge in sugestije,

- da v sestavi klubske ekipe sodelujejo na tekmovanjih,

- da sprejemajo nagrade in pohvale za svoje delo,

- da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter njegovim finan?no materialnim poslovanjem.

Dolnosti rednih ?lanov kluba so zlasti:

- da redno pla?ujejo letno ?lanarino,

- da redno pla?ujejo morebitno mese?no vadnino,

- skrbijo za red in urejenost igri?,

- da spotujejo temeljni akt in sklepe organov Kluba,

- da volijo in so izvoljeni v organe Kluba,

- da aktivno sodelujejo v organih Kluba,

- da sodelujejo pri vseh aktivnostih Kluba,

- da dajejo zagovor v primerih, ko se obravnava njihova odgovornost,

- da ?uvajo in skrbijo za imetje in dobrine Kluba,

- da varujejo ugled Kluba.

Pravice podpornih ?lanov Kluba so zlasti:

- da dajejo predloge in sugestije,

- da v sestavi klubske ekipe sodelujejo na tekmovanjih,

- da sprejemajo nagrade in pohvale za svoje delo,

- da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter njegovim finan?no materialnim poslovanjem.

Dolnosti podpornih ?lanov Kluba so zlasti:

- da pla?ujejo letno ?lanarino,

- skrbijo za red in urejenost igri?,

- da spotujejo status in sklepe organov kluba,

- da sodelujejo pri vseh aktivnostih kluba,

- da dajejo zagovor v primerih, ko se obravnava njihova odgovornost,

- da ?uvajo in skrbijo za imetje in dobrine kluba,

- da varujejo ugled kluba.

Podporni ?lani lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah ob?nega zbora, nimajo pa pravice odlo?anja.

13. ?len

?lani Kluba pla?ujejo ?lanarino enkrat letno ( najkasneje do 1.aprila) v teko?em koledarskem letu, v viini, ki jo dolo?i upravni odbor Kluba s sklepom najkasneje do 31.12. teko?ega leta za naslednje leto. Sklep upravnega odbora o viini ?lanarine se objavi na internetni strani kluba. Upravni odbor drutva lahko dolo?i razli?no viino ?lanarine za posamezne skupine ?lanov drutva (npr. mladoletni ?lani, navija?i, stari, ?lani selekcije ipd.)

O ?lanstvu Klub vodi poseben register ?lanstva. Register ?lanstva vodi upravni odbor.

14. ?len

Pravice in dolnosti ?lanov organov Kluba so ?astne. Za svoje delo v organih Kluba ?lani praviloma ne prejemajo pla?ila. Le za izredne doseke in portvovalnost, ki jo ?lan Kluba prikae pri svojem delu, lahko upravni odbor takemu ?lanu prizna ustrezno nagrado.

Po sklepu upravnega odbora se pla?ilo odredi le za zaposlene delavce v Klubu oz. za delavce, ki opravljajo delo po pogodbi, ter za perspektivne in vrhunske portnike.

15. ?len

?lanstvo v Klubu preneha:

- s prostovoljnim izstopom,

- z izklju?itvijo,

- s prenehanjem drutva,

- s smrtjo fizi?ne osebe,

- s prenehanjem pravne osebe.

16. ?len

?lan Kluba lahko prostovoljno izstopi iz Kluba, ?e upravnemu odboru polje pisno izjavo o izstopu in je predhodno poravnal vse svoje obveznosti do Kluba.

17. ?len

?lan drutva je lahko izklju?en iz drutva v naslednjih primerih:

- ?e huje kri ta statut ali druga pravila Kluba,

- ?e ravna proti koristim, namenu ali ciljem Kluba,

- ?e s svojim obnaanjem koduje ugledu Kluba,

- ?e do konca teko?ega leta ne poravna ?lanarine niti po pisnem opominu Kluba,

- ?e ne opravlja funkcije v organih Kluba, na katero je bil izvoljen, oziroma ?e svoje funkcije ne opravlja vestno.

O izklju?itvi ?lana iz Kluba zaradi vseh razlogov iz prejnjega odstavka odlo?a disciplinska komisija s sklepom. Disciplinska komisija mora ?lana pred uvedbo postopka za izklju?itev obvestiti o razlogih za za?etek postopka ter ga pisno pozvati, naj se v roku, ki ne sme biti kraji od 7 dni, izjasni o okoli?inah, povezanih z razlogom za izklju?itev. Disciplinska komisija mora ?lanu svoj obrazloen sklep o izklju?itvi poslati pisno. Na sklep disciplinske komisije o izklju?itvi ?lana ima ?lan pravico pritobe na upravni odbor drutva v roku 30 dni od vro?itve sklepa. Odlo?itev upravnega odbora Kluba je dokon?na.

U?inki izklju?itve nastopijo z dnem dokon?nosti sklepa, s katerim je izre?en tak ukrep.

VI. Organizacija Kluba

18. ?len

Organi kluba so:

- skup?ina,

- predsednik kluba,

- upravni odbor,

- disciplinska komisija.

V klubu lahko delujejo tudi ?lani Kluba, ki imajo posebne zadolitve: blagajnik, sekretar, administrator, ekonom, vzdrevalec igri? ali ostali zadoleni ?lani Kluba.

19. ?len

Mandatna doba ?lanov organov kluba je tiri leta z monostjo ponovne izvolitve.

20. ?len

Skup?ina je najviji organ Kluba, ki ga sestavljajo vsi redni ?lani. Skup?ina v svoji pristojnosti odlo?a v vseh vpraanjih, ki izhajajo iz nalog Kluba, zlasti pa:

- sklepa o dnevnem redu,

- sprejema, spreminja temeljni akt in druge akte Kluba,

- sprejema ve?letni program Kluba,

- sprejema finan?ni plan in zaklju?ni ra?un,

- voli predsednika, ?lane upravnega odbora in disciplinske komisije,

- odlo?a o pritobah zoper sklepe upravnega odbora in disciplinske komisije,

- odlo?a o vklju?evanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,

- odlo?a o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in ?lani kluba v skladu z namenom in cilji Kluba,

- odlo?a o nakupu in prodaji nepremi?nin,

- odlo?a o prenehanju Kluba.

21. ?len

Redno sejo skup?ine sklicuje predsednik kluba vsako leto. Volilna skup?ina vsako ?etrto leto razreuje in voli organe kluba. Dnevni red predlaga upravni odbor.

Vabilo, dnevni red in gradivo morajo ?lani skup?ine prejeti najkasneje 10 dni pred sejo skup?ine oz. 7 dni pred sejami drugih organov. Seje skup?ine ter vseh organov in stalnih oblik delovanja se sklicuje v pisni obliki in se objavi tudi na spletni strani kluba. Ob?ni zbor lahko veljavno sklepa in odlo?a le o vpraanjih in zadevah, ki so na dnevnem redu.

Posamezni predlogi za razpravo oziroma za vklju?itev v dnevni red mora biti poslan predsedniku in upravnemu odboru najmanj 14 dni pred redno sejo. V kolikor ?lani skup?ine predlagajo raziritev dnevnega reda, o tem odlo?i predsedujo?i skup?ini na za?etku seje. Skup?ina poteka v skladu s poslovnikom o delu skup?ine, kandidacijskem postopku in volitvah v Klubu.

22. ?len

Izredno zasedanje skup?ine se skli?e za obravnavo posameznega vpraanja, ?e to zahteva upravni odbor ali na zahtevo 1/3 rednih ?lanov kluba. Predsednik je dolan sklicati izredno sejo skup?ine v roku 30 dni od sprejema zahteve za sklic. ?e predsednik izredne skup?ine ne skli?e v predpisanem roku, ga skli?e predlagatelj, ki mora predloiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skup?ina sklepa le o zadevi, za katero je bila sklican.

23. ?len

Skup?ina je sklep?na, ?e je prisotnih ve? kot polovica rednih ?lanov, ki na dan seje skup?ine izpolnjujejo vse pogoje za ?lanstvo. ?e skup?ina ni sklep?na, se zasedanje odloi za 15 minut. Po preteku tega ?asa je skup?ina sklep?na, ?e je prisotnih najmanj 10 ?lanov.

Vsak ?lan kluba je lahko na skup?ini zastopan preko delegata s svojim glasom. Delegat je lahko samo redni ?lan kluba. Delegat pooblastilo na skup?ini izkae s podpisi ?lanov kluba na pravilno izpolnjenem obrazcu, ki ga predpie upravni odbor. Delegat mora vsa pooblastila ?lanov kluba za glasovanje predloiti upravnemu odboru do za?etka seje skup?ine.

Skup?ina sprejema svoje odlo?itve oziroma sklepe z ve?ino vseh glasov, tako ?lanov kluba, ki so navzo?i, kot glasov preko delegatov.

Kadar skup?ina glasuje o sprejemu, spremembah in dopolnitvah statuta Kluba, se potrebuje za sprejem, spremembo in dopolnitev statuta dve tretjini vseh glasov, tako ?lanov kluba, ki so navzo?i, kot glasov preko delegatov, da sklep velja.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se ?lani na samem zasedanju odlo?ijo za tajni na?in glasovanja.

24. ?len

Upravni odbor je izvrilni organ Kluba, ki opravlja organizacijska, strokovno tehni?na in administrativna dela, ter vodi delo kluba med dvema skup?inama po programu in sklepih sprejetih na skup?ini.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skup?ini. Upravni odbor teje do 10 ?lanov. Sestavljajo ga predsednik in ostali izvoljeni in zadoleni ?lani. Upravni odbor se sestaja po potrebi najmanj tirikrat letno. ?lani upravnega odbora izvajajo klubske aktivnosti v skladu s pooblastili, ki jim jih glede na posamezno podro?je podeli predsednik kluba na podlagi tega statuta.

?lani upravnega odbora so lahko imenovani med ?lani Kluba (notranji ?lani) ali zunanji sodelavci.

25. ?len

Naloge upravnega odbora so:

- skrbi za izvrevanje programa dela kluba,

- pripravlja predloge aktov kluba,

- pripravlja in predlaga finan?ni plan zaklju?ni ra?un,

- skrbi za finan?no in materialno poslovanje kluba,

- upravlja s premoenjem kluba,

- ustanavlja in ukinja komisije kluba,

- predlaga viino ?lanarine,

- predlaga viino morebitne vadnine,

- uresni?uje druge naloge, ki izhajajo iz aktov kluba in naloge, ki mu jih e dodatno naloi skup?ina.

26. ?len

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba. Upravni odbor je sklep?en, ?e je na seji navzo?ih ve? kot polovica ?lanov. Na seji mora biti obvezno prisoten predsednik oz. oseba po njegovem pooblastilu. Veljavne sklepe sprejema z ve?ino glasov prisotnih.

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge tevilo ?lanov in predsednika komisij dolo?i upravni odbor. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru.

Med dvema zasedanjema skup?ine, lahko v izjemnih primerih, na obrazloen predlog upravni odbor, potrdi imenovanje najve? treh novih ?lanov upravnega odbora in s tem nadomesti manjkajo?e ?lane upravnega odbora, pri ?emer skupno tevilo izvoljenih ?lanov upravnega odbora ne sme presegati najve?jega dopustnega tevila izvoljenih ?lanov iz 2 odstavka 24. ?lena.

?lanu upravnega odbora preneha funkcija pred potekom mandatne dobe, ?e sam odstopi ali ?e ga skup?ina ?lanov Kluba te funkcije razrei, ?e kri zakon, ta statut, splone akte Kluba ali deluje v nasprotju z interesi Kluba.

27. ?len

Klub lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metode dela kluba organizirane po interesnem principu ?lanov kluba. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo ?lanstva kluba. Sekcije niso pravne osebe in ne organi kluba in morajo delati v skladu s temeljnim aktom Kluba.

28. ?len

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije ?lani. ?lani izmed sebe izvolijo predsednika. Do izvolitve funkcijo predsednika opravlja najstareji ?lan disciplinske komisije. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev ?lanov in organov kluba.

?lanu disciplinske komisije preneha funkcija pred potekom mandatne dobe, ?e sam odstopi ali ?e ga skup?ina ?lanov kluba te funkcije razrei, ?e kri zakon, ta temeljni akt, splone akte kluba ali deluje v nasprotju z interesi kluba.

Na?in dela in pristojnosti disciplinske komisije so dolo?eni v posebnem pravilniku, ki ga sprejme skup?ina.

29. ?len

Disciplinske kritve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

- kritve dolo?b temeljnega akta,

- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrevanje sprejetih zadolitev in funkcij v drutvu,

- ne izvrevanje sklepov organov kluba,

- dejanja, ki kakorkoli kodujejo ugledu kluba.

30. ?len

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izre?e disciplinska komisija so:

- opomin,

- denarna kazen,

- izklju?itev.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritobe na skup?ini, kot drugostopenjski organ.

Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna skup?ini kluba.

31. ?len

Predsednik zastopa in predstavlja klub pred dravnimi in drugimi organi in organizacijami v dravi in tujini. Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli skup?ina za dobo 4 let.

Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s temeljnim aktom in pravnim redom Republike Slovenije. Odgovoren je za zakonitost poslovanja v skladu s svojimi pooblastili. Za svoje delo je odgovoren skup?ini. Po preteku mandata je lahko ponovno izvoljen. V primeru odsotnosti, predsednika kluba, funkcije in naloge v skladu s pooblastili, ki jih opredeli predsednik kluba, izvaja ?lan upravnega odbora.

Predsedniku preneha funkcija pred potekom mandatne dobe, ?e sam odstopi ali ?e ga ob?ni zbor ?lanov kluba te funkcije razrei, ?e kri zakon, ta temeljni akt, splone akte kluba ali deluje v nasprotju z interesi kluba. V primeru, da sam odstopi, je predsednik dolan opravljati teko?e posle do izvolitve novega predsednika, da tako zagotovi normalno poslovanje kluba.

Predsednik je za svoje delo odgovoren skup?ini kluba.

VII. Finan?no in materialno poslovanje Kluba

32. ?len

Za delovanje kluba se sredstva zagotavljajo iz:

- prora?una ob?ine,

- ?lanarine,

- daril,

- volil,

- dohodka iz dejavnosti kluba in naslova materialnih pravic,

- prispevka sponzorjev in donatorjev,

- portnega marketinga,

- lastne pridobitne dejavnosti,

- drugih virov.

?e klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari preseek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoenja kluba med ?lane je ni?na.

33. ?len

Klub razpolaga s finan?nimi sredstvi v skladu s programom in letnim finan?nim planom, ki ga sprejme upravni odbor. Na upravnem odboru ?lani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaklju?ni ra?un.

34. ?len

Finan?ne in materialne listine in odredbe podpisuje predsednik. Predsednik kluba zastopa klub in v njegovem imenu sklepa obligacijska razmerja ter podpisuje vse listine, s katerimi klub nastopa v razmerju do ?lanov in drugih fizi?nih ter pravnih oseb. Predsednik lahko za katero izmed teh listin pooblasti ?lana upravnega odbora.

Finan?no in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega podro?ja.

Blagajnik vodi finan?no in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finan?no materialnem poslovanju, v katerem klub tudi dolo?i na?in vodenja in izkazovanja podatkov o finan?no materialnem poslovanju kluba, ki mora biti v skladu z ra?unovodskimi standardi.

Blagajnika dolo?i upravni odbor izmed ?lanov kluba. Klub je pravna oseba zasebnega prava in ima svoj transakcijski ra?un.

35. ?len

Delo blagajnika je javno. Vsak ?lan upravnega odbora ima pravico vpogleda v finan?no in materialno dokumentacijo in poslovanje kluba v roku 15 dni od prejeme zahteve.

Za pomo? pri urejanju finan?no materialnih zadev lahko zaposli klub finan?nega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s podro?ja delovnega prava.

Z namenom zagotavljanja nemotenega dela lahko klub zaposluje kadre tudi za polni delovni ?as.

36. ?len

Klub ima premi?no in nepremi?no premoenje, ki je last kluba vpisana v inventarno knjigo.

Premi?no premoenje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremi?no premoenje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skup?ine.

VIII. Pridobitna dejavnost

37. ?len

Pridobitno dejavnost drutvo opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti predpisuje ZDru-1 in le v obsegu, potrebnem za uresni?evanje namena in ciljev drutva oziroma nepridobitne dejavnosti.

Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji drutva, ?e lahko neposredno pripomore k uresni?evanju namena oziroma ciljev drutva, pri ?emer doprinos ni izklju?no v zagotavljanju prihodkov drutva:

Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD 2008,V2):

- C18.130 Priprava za tisk in objavo; ( klubski koledarji, lokalni ?asopis, )

- G47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s portno opremo;

- G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in trnicah s tekstilijami in obutvijo;

- G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in trnicah z drugim blagom;

- G47.910 Trgovina na drobno po poti ali po internetu; ( navijaki artikli )

- G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in trnic;

- I56.104 Za?asni gostinski obrati;

- I56.300 Streba pija?;

- J58.140 Izdajanje revij in druge periodike;

- J58.190 Drugo zalonitvo

- J59.110 Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj;(reklamni oglasi)

- J63.120 Obratovanje spletnih portalov;

- L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremi?nin;

- L68.320 Upravljanje nepremi?nin za pla?ilo ali po pogodbi;

- M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo;

- M73.110 Dejavnost oglaevalskih agencij;

- M73.120 Posredovanje oglaevalskega prostora;

- M74.200 Fotografska dejavnost; ( fotografiranje klubskih aktivnosti za namen promocije in reklame )

- N77.210 Dajanje portne opreme v najem ali zakup;

- N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj; ( klubske tekme, organizacija potovanj za ?lane kluba )

- N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti;

- N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posami?ne dejavnosti;

- N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, sre?anj;

- P85.510 Izobraevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podro?ju porta in rekreacije;

- R92.002 Prirejanje iger na sre?o, razen v igralnicah; ( v skladu z uredbo o dolo?itvi drutev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo ob?asno prirejati klasi?ne igre na sre?o in o kriterijih za ob?asno prirejanje klasi?nih iger na sre?o )

- R93.110 Obratovanje portnih objektov;

- R93.120 Dejavnost portnih klubov;

- R93.190 Druge portne dejavnosti.

38. ?len

Z namenom, da klub vzgoji in ustvarja lasten igralski kader, klub lahko organizira delovanje nogometne ole, ki neposredno opravlja nogometno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti dolo?a vsakokrat veljavni Zakon o portu in ostali veljavnih predpisi, s tem, da udeleenci nogometne ole pla?ujejo olnino. Nogometna ola lahko deluje v klubu kot samostojni del kluba. Ena njenih temeljnih aktivnosti je tudi skrb za pedagoko in strokovno delo v vseh mladih nogometnih selekcij.

39. ?len

Za doseganje namena in ciljev lahko Klub ustanovi gospodarsko drubo ali poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

40. ?len

Klub lahko ima tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so lahko fizi?ne ali pravne osebe, ki klubu materialno moralno ali kako druga?e pomagajo. Sponzorji in donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skup?ine, nimajo pa pravice odlo?anja.

IX. Prenehanje Kluba

41. ?len

Klub lahko preneha:

- s sklepom skup?ine z ve?ino prisotnih ?lanov,

- po samem zakonu,

- s ste?ajem,

- s prisilno likvidacijo,

- na podlagi sodne odlo?be o prepovedi delovanja.

V primeru prenehanja delovanja drutva preide po poravnavi vseh njegovih obveznosti premoenje drutva pravnemu nasledniku, ki ga drutvo ob prenehanju delovanja dolo?i v sklepu. V kolikor takega sklepa ni se s premoenjem ravna kot to dolo?a zakon, ki ureja delovanje drutev. Prora?unska sredstva se vrnejo prora?unu. Vsaka delitev premoenja med ?lane je ni?na. O sklepu o prenehanju mora predsednik ali oseba, ki jo je zbor ?lanov pooblastil, v 30 (tridesetih) dneh obvestiti Upravni organ, pri katerem je drutvo registrirano.

X. Prehodne dolo?be

42. ?len

Ta statut je sprejela skup?ina na seji dne __1.12.2016____ in velja takoj, uporablja pa se od dne, ko pristojni organ izda odlo?bo, da je statut v skladu z Zakonom o drutvih. Statut se objavi na spletni strani Kluba.

Z dnem, ko se za?ne uporabljati ta statut, preneha veljati statut, ki ga je skup?ina kluba sprejela dne 10. 3. 1999 in vsa dolo?ila drugih splonih aktov kluba, ki so v nasprotju z dolo?ili tega statuta. Akti kluba se sprejmejo ali uskladijo s tem statutom v roku 3 mesece od sprejema statuta.

Predsednik Kluba:

?or?o Stjepanovi?

Morav?e, dne 1.12.2016

Zadnjič posodobil Ponedeljek, 05 December 2016 10:24
 
 

S pikotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naih storitev se strinjate, da lahko uporabljamo pikotke sprejemam pikotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information