Mobilna verzija spletne strani še ni na voljo.

Nk Termit logo

Statut kluba

Statut NK TERMIT Moravče

I. Splošne določbe

 1. člen

Nogometni klub Termit Moravče (v nadaljevanju: Klub) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje športnikov in simpatizerjev športa, ki združuje, vključuje in povezuje članstvo z namenom izvajanja športnih programov, predvsem na področju tekmovalnega in rekreacijskega nogometa.

 1. člen

Športno dejavnost izvaja v skladu s programskimi načeli in nalogami upravnih organov, združenj športne zveze Slovenije, drugih sorodnih klubov, društev, organizacij ali skupnosti s sedežem v Republiki Sloveniji.

 1. člen

S temi pravili se natančneje določajo:

– ime in sedež društva,

– namen in naloge društva,

– cilji delovanja društva,

– pogoji in način včlanjevanja v društvo ter prenehanje članstva v društvu,

– organe društva, njihovo delovno področje in njihova medsebojna razmerja,

– sestavo organov društva, način imenovanja in razrešitve članov organov ter njihovo mandatno dobo,

– pravice in dolžnosti članov ter organov društva,

– zastopanje društva,

– način upravljanja društva,

– financiranje društva in način opravljanja nadzorstva nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi,

– način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru,

– način zagotavljanja javnosti dela društva ter,

– spremembe in dopolnitve temeljnega akta.

II. Statusne določbe

 1. člen

Ime Kluba: NOGOMETNI KLUB TERMIT MORAVČE

Sedež kluba: Vegova ulica 9, 1251 Moravče.

 1. člen

Klub ima svoj pečat. Pečat društva je grafični prikaz kroga, premera 2,5 cm in ob notranjem robu vsebuje napis NOGOMETNI KLUB TERMIT MORAVČE.

Celostno podobo društva s sklepom določi upravni odbor.

 1. člen

Klub je pravna oseba zasebnega prava. Zakoniti zastopnik kluba je predsednik.

V primeru, da ima Klub na podlagi pogodbe pravico uporabljati določen čas ob svojem imenu tudi ime sponzorja, se le to vpiše za črkama NOGOMETNI KLUB. O vsakokratni uporabi imena sponzorja v imenu društva, odloči upravni odbor. O uporabi imena sponzorja v imenu društva se sklene posebna sponzorska pogodba, o spremembi imena društva pa se pisno obvesti pristojni upravni organ.

 1. člen

Klub lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju športa ter prispevajo k razvoju njegove in sorodne dejavnosti.

Klub lahko deluje samostojno ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

Klub je član Nogometne zveze Slovenije. Klub deluje na obmčju občine Moravče in bližnjih občin v regiji, ki na svojem območju nimajo organizirane nogometne dejavnosti in jim je v interesu sodelovanje na nogometnem področju.

III. Javnost dela

 1. člen

Delovanje kluba in njegovih organov je javno.

Svoje člane Klub obvešča:

– s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,

– preko sredstev javnega obveščanja,

– preko elektronskih medijev,

– preko oglasne deske v prostorih društva,

– po pošti

– na drugače dogovorjen elektronski način.

Klub obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost.

Širšo javnost obvešča Klub:

– z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski v klubskih prostorih,

– z izdajo internega glasila društva

– z javnostjo sej organov Kluba

– z okroglimi mizami

– s tiskovnimi konferencami

– na drugačen primeren način.

Za zagotavljanje javnosti dela in podajo točnih informacij o delovanju Kluba odgovarja predsednik Kluba.

IV. Namen, cilj in dejavnost društva

 1. člen

Namen Kluba je spodbujati športno rekreativno in tekmovalno dejavnost in tako prispevati k razvoju športne dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki ga dosega s tem, da:

– Klub sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno raziskovalno ukvarjajo s športom,

– si prizadeva za visoko strokovno raven dela Kluba,

– se zavzema za spoštovanje etničnih in moralnih načel stroke pri delovanju Kluba,

– razvija karakterne vrline članov Kluba, kot so ustvarjalni polet, občutek za delo v skupnosti, disciplino, samokritičnost, točnost, tovarištvo in skromnost,

– seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja Kluba,

– skrbi za kvalitetno pripravo tekmujočih članov Kluba,

– sodeluje pri oblikovanju slovenskega izrazoslovja,

– spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov kluba in se zavzema za štipendiranje in izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini.

 1. člen

Svoj namen in cilje uresnčuje Klub z naslednjimi nalogami:

– s propagiranjem področij klubskega delovanja in raznovrstnim oglaševanjem zbira športnike vseh starostnih kategorij s ciljem, da se izobražujejo v nogometni dejavnosti in postanejo vrhunski nogometaši,

– z organiziranjem in prirejanjem nogometnih prireditev v okviru nogometnih športnih tekmovanj,

– z omogočanjem igralcem drugih nogometnih klubov prostovoljno vključevanje v klub,

– s spodbujanjem, organiziranjem, uvajanjem in vodenjem članov v sodobnih oblikah športne rekreacije zaradi varovanja njihovega zdravja in vitalnosti razvijanja ustvarjalnosti in osebnega zadovoljstva, delovnih in obrambnih sposobnosti,

– s prirejanjem klubska in odprta športno rekreacijska tekmovanja, se udeležuje s svojimi člani takih tekmovanj,

– z organiziranjem in vodenjem posebne tekmovalne vadbe, treningov in tekmovanj za ?lane, ki kažejo zanimanje in sposobnosti za posebno vadbo,

– z omogočanjem članom, da vodijo društveno politiko in kot delegati sodelujejo v vodenju društvene politike,

– s skrbjo za izbiro in izobraževanje amaterskih strokovnih kadrov,

– z zagotavljanjem kar najboljše zdravstvene in higienske razmere pri vadbi in na tekmovanjih,

– s skrbnim vzdrževanjem društvene nepremičnine,

– s skrbjo za kulturo zabave in družabno življenje članov,

– z izvajanjem propagandne aktivnosti preko sredstev javnega obveščanja,

– z nenehnim delovanjem na razvoju sodelovanja z nogometnimi zvezami organizacij, društvi in klubi v Republiki Sloveniji in mednarodnimi društvi, zvezami mednarodnih društev v tujini,

– z organizacijo in udeležbo na seminarjih, sestankih, okroglih mizah in konferencah sodeluje s športno društvenimi organizacijami, družbenimi organizacijami in društvi,

– z organiziranjem klubskih izobraževalnih tečajev, šol in sprotnim delovanjem za potrebe dviga splošnega nogometnega izobraževanja in vzgoje svojih članov in privržencev kluba,

– z organiziranjem najrazličnejših oblik izobraževanja nenehno skrbi za izpopolnjevanje članov kluba in pridobivanje lastnega strokovnega kadra kluba, ter s pomočjo sestankov,

– z oglaševanjem in drugimi oblikami komuniciranja in navezovanja stikov s šolami vseh vrst, športnimi zavodi, športnimi fakultetami in drugimi športnimi ustanovami.

Za izvajanje nalog kluba je odgovoren upravni odbor.

V. Članstvo

 1. člen

Član društva lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, razen pravne osebe javnega prava.

Članstvo v klubu je prostovoljno.

Klub ima redne člane, podporne člane in častne člane.

Redni član kluba lahko postane vsak državljan ali pravna oseba, ki si želi povezati ali je kako drugače pri svojem delu povezan s tem športnim področjem.

Kdor želi postati redni član mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati redni član Kluba, sprejme ta temeljni akt se po njem ravna ter vplača članarino. Število rednih članov ni omejeno. Član Kluba lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

Mladoletne osebe lahko postanejo člani društva v skladu z veljavnim Zakonom o društvih. Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 7 (sedmega) leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od 7 (sedmega) leta do dopolnjenega 18 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo, podati pisno soglasje. Mladoletni član nima pravice glasovanja in nima pravice biti izvoljen v organe društva.

Podporni član Kluba lahko postane vsak državljan, ki si to želi postati, ki pa se zaradi zasedenosti lahko le občasno ukvarja s športno dejavnostjo, sprejme ta temeljni akt se po njem ravna in plača podporno članarino. Število podpornih članov je neomejeno.

Klub ima tudi častne člane. Naziv častnega člana lahko dobi član Kluba, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo kluba. Naziv častnega člana kluba podeli klub lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju nogometne dejavnosti ali njej spremljajočih področij. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član Kluba, nima pravice odločanja.

Pravna oseba, ki opravlja dejavnost, ki je določena tudi v temeljnem aktu društva, ne more postati članica Kluba. Pristopno izjavo v imenu pravne osebe podpiše pooblaščena oseba pravne osebe.

 1. člen

Pravice rednih članov Kluba so zlasti:

– da volijo in so izvoljeni v organe Kluba,

– da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih Kluba,

– da dajejo predloge in sugestije,

– da v sestavi klubske ekipe sodelujejo na tekmovanjih,

– da sprejemajo nagrade in pohvale za svoje delo,

– da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

Dolžnosti rednih članov Kluba so zlasti:

– da redno plačujejo letno članarino,da redno plačujejo morebitno mesečno vadnino,

– da skrbijo za red in urejenost igrižč,

– da spožtujejo temeljni akt in sklepe organov Kluba,

-da volijo in so izvoljeni v organe Kluba,

– da aktivno sodelujejo v organih Kluba,

– da sodelujejo pri vseh aktivnostih Kluba,

– da dajejo zagovor v primerih, ko se obravnava njihova odgovornost,

– da čuvajo in skrbijo za imetje in dobrine Kluba,

– da varujejo ugled Kluba.

Pravice podpornih članov Kluba so zlasti:

– da dajejo predloge in sugestije,

– da v sestavi klubske ekipe sodelujejo na tekmovanjih,

– da sprejemajo nagrade in pohvale za svoje delo,

– da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

Dolžnosti podpornih članov Kluba so zlasti:

– da plačujejo letno članarino,

– da skrbijo za red in urejenost igrižč,

– da spožtujejo status in sklepe organov kluba,

– da sodelujejo pri vseh aktivnostih kluba,

– da dajejo zagovor v primerih, ko se obravnava njihova odgovornost,

– da čuvajo in skrbijo za imetje in dobrine kluba,

– da varujejo ugled kluba.

Podporni člani lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

 1. člen

Člani Kluba plačujejo članarino enkrat letno ( najkasneje do 1.aprila) šv tekočem koledarskem letu, v višini, ki jo določi upravni odbor Kluba s sklepom najkasneje do 31.12. tekočega leta za naslednje leto. Sklep upravnega odbora o višini članarine se objavi na internetni strani kluba. Upravni odbor društva lahko določi različno višino članarine za posamezne skupine članov društva (npr. mladoletni člani, navijači, starši, člani selekcije ipd.)

O članstvu Klub vodi poseben register članstva. Register članstva vodi upravni odbor.

 1. člen

Pravice in dolšnosti članov organov Kluba so častne. Za svoje delo v organih Kluba člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne doseške in pošrtvovalnost, ki jo član Kluba prikaše pri svojem delu, lahko upravni odbor takemu članu prizna ustrezno nagrado.

Po sklepu upravnega odbora se plačilo odredi le za zaposlene delavce v Klubu oz. za delavce, ki opravljajo delo po pogodbi, ter za perspektivne in vrhunske športnike.

 1. člen

članstvo v Klubu preneha:

– s prostovoljnim izstopom,

– z izključitvijo,

– s prenehanjem društva,

– s smrtjo fizične osebe,

– s prenehanjem pravne osebe.

 1. člen

član Kluba lahko prostovoljno izstopi iz Kluba, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu in je predhodno poravnal vse svoje obveznosti do Kluba.

 1. člen

član društva je lahko izključen iz društva v naslednjih primerih:

– če huje krši ta statut ali druga pravila Kluba,

– če ravna proti koristim, namenu ali ciljem Kluba,

– če s svojim obnašanjem škoduje ugledu Kluba,

– če do konca tekočega leta ne poravna članarine niti po pisnem opominu Kluba,

– če ne opravlja funkcije v organih Kluba, na katero je bil izvoljen, oziroma če svoje funkcije ne opravlja vestno.

O izključitvi člana iz Kluba zaradi vseh razlogov iz prejšnjega odstavka odloča disciplinska komisija s sklepom. Disciplinska komisija mora člana pred uvedbo postopka za izključitev obvestiti o razlogih za začetek postopka ter ga pisno pozvati, naj se v roku, ki ne sme biti krajši od 7 dni, izjasni o okoliščinah, povezanih z razlogom za izključitev. Disciplinska komisija mora članu svoj obrazložen sklep o izključitvi poslati pisno. Na sklep disciplinske komisije o izključitvi člana ima član pravico pritošbe na upravni odbor društva v roku 30 dni od vročitve sklepa. Odločitev upravnega odbora Kluba je dokončna.

Učinki izključitve nastopijo z dnem dokončnosti sklepa, s katerim je izrečen tak ukrep.

VI. Organizacija Kluba

 1. člen

Organi Kluba so:

– skupščina,

– predsednik kluba,

– upravni odbor,

– disciplinska komisija.

V klubu lahko delujejo tudi člani Kluba, ki imajo posebne zadolšitve: blagajnik, sekretar, administrator, ekonom, vzdrševalec igrišč ali ostali zadolženi člani Kluba.

 1. člen

Mandatna doba članov organov kluba je štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

 1. člen

Skupščina je najvišji organ Kluba, ki ga sestavljajo vsi redni člani. Skupščina v svoji pristojnosti odloča v vseh vprašanjih, ki izhajajo iz nalog Kluba, zlasti pa:

– sklepa o dnevnem redu,

– sprejema, spreminja temeljni akt in druge akte Kluba,

– sprejema večletni program Kluba,

– sprejema finančni plan in zaključni račun,

– voli predsednika, člane upravnega odbora in disciplinske komisije,

– odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora in disciplinske komisije,

– odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,

– odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani kluba v skladu z namenom in cilji Kluba,odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,

– odloča o prenehanju Kluba.

21.člen

Redno sejo skupščine sklicuje predsednik kluba vsako leto. Volilna skupščina vsako četrto leto razrešuje in voli organe kluba. Dnevni red predlaga upravni odbor.

Vabilo, dnevni red in gradivo morajo člani skupščine prejeti najkasneje 10 dni pred sejo skupščine oz. 7 dni pred sejami drugih organov. Seje skupščine ter vseh organov in stalnih oblik delovanja se sklicuje v pisni obliki in se objavi tudi na spletni strani kluba. Občni zbor lahko veljavno sklepa in odloča le o vprašanjih in zadevah, ki so na dnevnem redu.

Posamezni predlogi za razpravo oziroma za vključitev v dnevni red mora biti poslan predsedniku in upravnemu odboru najmanj 14 dni pred redno sejo. V kolikor člani skupščine predlagajo razširitev dnevnega reda, o tem odloči predsedujoči skupščini na začetku seje. Skupščina poteka v skladu s poslovnikom o delu skupščine, kandidacijskem postopku in volitvah v Klubu.

 1. člen

Izredno zasedanje skupščine se skliče za obravnavo posameznega vprašanja, če to zahteva upravni odbor ali na zahtevo 1/3 rednih članov kluba. Predsednik je dolžan sklicati izredno sejo skupščine v roku 30 dni od sprejema zahteve za sklic. Če predsednik izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za katero je bila sklican.

 1. člen

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica rednih članov, ki na dan seje skupščine izpolnjujejo vse pogoje za članstvo. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloši za 15 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 10 članov.

Vsak član kluba je lahko na skupščini zastopan preko delegata s svojim glasom. Delegat je lahko samo redni član kluba. Delegat pooblastilo na skupščini izkaže s podpisi članov kluba na pravilno izpolnjenem obrazcu, ki ga predpiše upravni odbor. Delegat mora vsa pooblastila članov kluba za glasovanje predložiti upravnemu odboru do začetka seje skupščine.

Skupščina sprejema svoje odločitve oziroma sklepe z večino vseh glasov, tako članov kluba, ki so navzoči, kot glasov preko delegatov.

Kadar skupščina glasuje o sprejemu, spremembah in dopolnitvah statuta Kluba, se potrebuje za sprejem, spremembo in dopolnitev statuta dve tretjini vseh glasov, tako članov kluba, ki so navzoči, kot glasov preko delegatov, da sklep velja.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

 1. člen

Upravni odbor je izvršilni organ Kluba, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela, ter vodi delo kluba med dvema skupščinama po programu in sklepih sprejetih na skupščini.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini. Upravni odbor šteje do 10 članov. Sestavljajo ga predsednik in ostali izvoljeni in zadolženi člani. Upravni odbor se sestaja po potrebi najmanj štirikrat letno. člani upravnega odbora izvajajo klubske aktivnosti v skladu s pooblastili, ki jim jih glede na posamezno področje podeli predsednik kluba na podlagi tega statuta.

Člani upravnega odbora so lahko imenovani med člani Kluba (notranji člani) ali zunanji sodelavci.

 1. člen

Naloge upravnega odbora so:

– skrbi za izvrševanje programa dela kluba,

– pripravlja predloge aktov kluba,

– pripravlja in predlaga finančni plan zaključni račun, skrbi za finančno in materialno poslovanje kluba,

– upravlja s premoženjem kluba,

– ustanavlja in ukinja komisije kluba,

– predlaga višino članarine,predlaga višino morebitne vadnine,

– uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov kluba in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina.

26.člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba. Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Na seji mora biti obvezno prisoten predsednik oz. oseba po njegovem pooblastilu. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru.

Med dvema zasedanjema skupščine, lahko v izjemnih primerih, na obrazlošen predlog upravni odbor, potrdi imenovanje največ treh novih članov upravnega odbora in s tem nadomesti manjkajoče člane upravnega odbora, pri čemer skupno število izvoljenih članov upravnega odbora ne sme presegati največjega dopustnega števila izvoljenih članov iz 2 odstavka 24. člena.

Članu upravnega odbora preneha funkcija pred potekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če ga skupščina članov Kluba te funkcije razreši, če krši zakon, ta statut, splošne akte Kluba ali deluje v nasprotju z interesi Kluba.

 1. člen

Klub lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metode dela kluba organizirane po interesnem principu članov kluba. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članstva kluba. Sekcije niso pravne osebe in ne organi kluba in morajo delati v skladu s temeljnim aktom Kluba.

 1. člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani. člani izmed sebe izvolijo predsednika. Do izvolitve funkcijo predsednika opravlja najstarejši član disciplinske komisije. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov in organov kluba.

Članu disciplinske komisije preneha funkcija pred potekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če ga skupščina članov kluba te funkcije razreši, če krši zakon, ta temeljni akt, splošne akte kluba ali deluje v nasprotju z interesi kluba.

Način dela in pristojnosti disciplinske komisije so določeni v posebnem pravilniku, ki ga sprejme skupščina.

 1. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

– kršitve določb temeljnega akta,

– nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolšitev in funkcij v društvu,

– ne izvrševanje sklepov organov kluba,

– dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba.

30.člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:

– opomin,

– denarna kazen,

– izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na skupščini, kot drugostopenjski organ.

Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna skupščini kluba.

 1. člen

Predsednik zastopa in predstavlja klub pred dršavnimi in drugimi organi in organizacijami v dršavi in tujini. Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli skupščina za dobo 4 let.

Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s temeljnim aktom in pravnim redom Republike Slovenije. Odgovoren je za zakonitost poslovanja v skladu s svojimi pooblastili. Za svoje delo je odgovoren skupščini. Po preteku mandata je lahko ponovno izvoljen. V primeru odsotnosti, predsednika kluba, funkcije in naloge v skladu s pooblastili, ki jih opredeli predsednik kluba, izvaja član upravnega odbora.

Predsedniku preneha funkcija pred potekom mandatne dobe, če sam odstopi ali če ga občni zbor članov kluba te funkcije razreši, če krši zakon, ta temeljni akt, splošne akte kluba ali deluje v nasprotju z interesi kluba. V primeru, da sam odstopi, je predsednik dolžan opravljati tekoče posle do izvolitve novega predsednika, da tako zagotovi normalno poslovanje kluba.

Predsednik je za svoje delo odgovoren skupščini kluba.

VII. Finančno in materialno poslovanje Kluba

 1. člen

Za delovanje Kluba se sredstva zagotavljajo iz:

– proračuna občine,

– članarine,

– daril,

– volil,

– dohodka iz dejavnosti kluba in naslova materialnih pravic,

– prispevka sponzorjev in donatorjev,

– športnega marketinga,

– lastne pridobitne dejavnosti,

– drugih virov.

Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja kluba med člane je nična.

 1. člen

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim planom, ki ga sprejme upravni odbor. Na upravnem odboru člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni račun.

 1. člen

Finančne in materialne listine in odredbe podpisuje predsednik. Predsednik kluba zastopa klub in v njegovem imenu sklepa obligacijska razmerja ter podpisuje vse listine, s katerimi klub nastopa v razmerju do članov in drugih fizičnih ter pravnih oseb. Predsednik lahko za katero izmed teh listin pooblasti člana upravnega odbora.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem klub tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju kluba, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi.

Blagajnika določi upravni odbor izmed članov kluba. Klub je pravna oseba zasebnega prava in ima svoj transakcijski račun.

 1. člen

Delo blagajnika je javno. Vsak član upravnega odbora ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje kluba v roku 15 dni od prejeme zahteve.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli klub finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

Z namenom zagotavljanja nemotenega dela lahko klub zaposluje kadre tudi za polni delovni čas.

 1. člen

Klub ima premično in nepremično premoženje, ki je last kluba vpisana v inventarno knjigo.

Premično premošenje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skupščine.

VIII. Pridobitna dejavnost

 1. člen

Pridobitno dejavnost društvo opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti predpisuje ZDru-1 in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev društva oziroma nepridobitne dejavnosti.

Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji društva, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev društva, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov društva:

Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD 2008,V2):

– C18.130 Priprava za tisk in objavo; ( klubski koledarji, lokalni časopis)

– G47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo;

– G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo;

– G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom;

– G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu; ( navijaški artikli )

– G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic;

– I56.104 Začasni gostinski obrati;

– I56.300 Strežba pijač;

– 58.140 Izdajanje revij in druge periodike;

– 58.190 Drugo zalošništvo

– J59.110 Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj, (reklamni oglasi);

– J63.120 Obratovanje spletnih portalov;L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin;

– L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi;

– M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo;

– M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij;

– 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora;

– M74.200 Fotografska dejavnost; ( fotografiranje klubskih aktivnosti za namen promocije in reklame );

– N77.210 Dajanje športne opreme v najem ali zakup;

– N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj; ( klubske tekme, organizacija potovanj za člane kluba );

– N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti;

– N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične dejavnosti;

– N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;

– P85.510 Izobraševanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije;

– R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah; ( v skladu z uredbo o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične igre na srečo in o kriterijih za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo )

– R93.110 Obratovanje športnih objektov;

– R93.120 Dejavnost športnih klubov;

– R93.190 Druge športne dejavnost.

38.člen

Z namenom, da klub vzgoji in ustvarja lasten igralski kader, klub lahko organizira delovanje nogometne šole, ki neposredno opravlja nogometno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa vsakokrat veljavni Zakon o športu in ostali veljavnih predpisi, s tem, da udeleženci nogometne šole plačujejo šolnino. Nogometna šola lahko deluje v klubu kot samostojni del kluba. Ena njenih temeljnih aktivnosti je tudi skrb za pedagoško in strokovno delo v vseh mladih nogometnih selekcij.

 1. člen

Za doseganje namena in ciljev lahko Klub ustanovi gospodarsko drušbo ali poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

 1. člen

Klub lahko ima tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki klubu materialno moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji in donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skupščine, nimajo pa pravice odločanja.

IX. Prenehanje Kluba

 1. člen

Klub lahko preneha:

– s sklepom skupščine z večino prisotnih članov,

– po samem zakonu,

– s stečajem,

– s prisilno likvidacijo,

– na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja.

V primeru prenehanja delovanja društva preide po poravnavi vseh njegovih obveznosti premošenje društva pravnemu nasledniku, ki ga društvo ob prenehanju delovanja določi v sklepu. V kolikor takega sklepa ni se s premoženjem ravna kot to določa zakon, ki ureja delovanje društev. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. Vsaka delitev premošenja med člane je nična. O sklepu o prenehanju mora predsednik ali oseba, ki jo je zbor članov pooblastil, v 30 (tridesetih) dneh obvestiti Upravni organ, pri katerem je društvo registrirano.

X. Prehodne določbe

 1. člen

Ta statut je sprejela skupščina na seji dne 1.12.2016 in velja takoj, uporablja pa se od dne, ko pristojni organ izda odločbo, da je statut v skladu z Zakonom o društvih. Statut se objavi na spletni strani Kluba.

Z dnem, ko se začne uporabljati ta statut, preneha veljati statut, ki ga je skupščina kluba sprejela dne 10. 3. 1999 in vsa določila drugih splošnih aktov kluba, ki so v nasprotju z določili tega statuta. Akti kluba se sprejmejo ali uskladijo s tem statutom v roku 3 mesece od sprejema statuta.

Predsednik Kluba:

Đorđo Stjepanović

Moravče, dne 1.12.2016

,